Az Elit Mirelit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján

Lakat Adrienn (2014) Az Elit Mirelit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján. Zalaegerszeg Faculty of Business Administration.

[thumbnail of 11171_lakat_adrienn_2014maj.pdf] PDF
11171_lakat_adrienn_2014maj.pdf
Hozzáférés joga: Available at the computers of the University

Download (1MB)

Abstract

Szakdolgozatomban az Elit Mirelit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét vizsgáltam a 2010-es, 2011-es és 2012-es üzleti évekre vonatkozóan a beszámolók alapján. A különböző számításokat a társaság mérlegei, eredménykimutatásai és kiegészítő mellékletei alapján végeztem el, illetve ezek értékelésében a felhasznált szakirodalom volt segítségemre. A gazdasági elemzés egy olyan fontos tevékenység, amely segítségünkre lehet egy vállalkozás értékelésében és megítélésében. A dolgozatom első fejezetében a gazdasági elemzés szükségességét, az éves beszámolók szerepét és ezek információforrásait mutattam be. Az elemzést a cég vagyoni helyzetének bemutatásával, az eszközök és források összetételének és megoszlásának vizsgálatával kezdtem. A vállalkozásnál a forgóeszközök aránya meghaladja a befektetett eszközök arányát, ami elsősorban a társaság nagykereskedelmi tevékenységének jellegéből fakad. Bár forgóeszközök között az egyik legmagasabb arányt az áruk alkotják, a változásuknál a csökkenő tendencia kedvező, hiszen kevesebb készlet van így elfekvőben. A másik magas részarányt a forgóeszközökön belül a vevőkövetelések összege adja, a csökkenésük oka pedig a fizetési határidők megváltoztatása volt, ami által a Kft. kintlévősége is kevesebb lett. A vagyoni helyzet elemzésénél vagyonfedezettségi és tőkeszerkezeti mutatókat is vizsgáltam. A befektetett eszközök fedezettsége jelentős elsősorban a saját tőkéhez mért alacsony értéke miatt. A tőkeszerkezeti mutatóknál a tőkefeszültség vesz fel kiugróan magas értéket, aminek az oka az, hogy a források között a vállalkozás kötelezettségei, köztük a hosszú lejáratú vállalkozói hitelek és a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott összegek jelentősen meghaladják a saját tőke mértékét. Pozitívan értékelhető, hogy 2012-re a mutató értéke az előző évinek csupán a 40%-át érte el, ami a tulajdonosi hitel nagy részének visszafizetésének tulajdonítható. A pénzügyi helyzet elemzését rövidtávra és hosszú távra is elvégeztem. A forgóeszközök nem nyújtanak teljes fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre, amelynek fő oka, hogy a szállítói kötelezettségek összege mindhárom vizsgált időszakban meghaladta a forgóeszközök összegét, viszont kedvező, hogy ez a növekedés csökkenő mértékű. A hosszú távú elemzésnél különböző eladósodottsági mutatókat számítottam, amelyek értéke az idegen tőke jelenléte miatt magas, viszont a hitelek rendszeres törlesztése miatt a mutatók értéke évről évre csökken. A társaság cash flow kimutatásaiban csak működési cash flow szerepel, így ennek elemzését különböző mutatószámok alkalmazásával végeztem el. A jövedelmi helyzet vizsgálatánál számításaim több eredménykategóriát is érintettek. Szinte valamennyi mutató esetén elmondható, hogy a mélypont a 2011-es év volt, ami az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének alacsony értéke miatt következett be. A folyamatos működésből származó eredmény csupán 40%-a volt a 2010-es évben produkált összegnek, mivel a ráfordítások – különösen az eladott áruk beszerzési értéke – nagyobb mértékben nőttek, mint a bevételek. A hatékonyság elemzésénél kitértem a komplex gazdasági hatékonyságra és a parciális hatékonyságra is. A komplex gazdasági hatékonyság mutatójának értéke mindhárom évben a kívánatos 100% felett van és folyamatosan nő. A parciális hatékonysági mutatók közül kiugróan magas értéket vett fel 2010-ben és 2011-ben a tőkehatékonysági mutató. Ennek oka, hogy a bruttó termelési érték jelentősen meghaladta a saját tőke mértékét a mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredménytartalék miatt, viszont 2012-ben már csökkenés tapasztalható, ami annak tulajdonítható, hogy a mérleg szerinti eredmény növekedése meghaladta a bruttó termelési érték növekedését, így a mutató már nem is tudta felvenni a korábbi évek értékét. Szakdolgozatom végén az eredmény elemzését végeztem el. A vállalkozás értékesítésének nettó árbevétele évről évre nőtt, viszont a 2011-es évben ezt a növekedést a költségek, ráfordítások értéke meghaladta, ezáltal ez az év volt a legkedvezőtlenebb valamennyi eredménykategória esetében. A pénzügyi műveletek eredménye mindhárom időszakban veszteséges volt, elsősorban a fennálló hiteltartozások után kifizetett kamatok miatt és ennek hatása a mérleg szerinti eredményben is megjelenik. Bár a mérleg szerinti eredmény összegei a vizsgált időszakokban pozitív értéket vettek fel, osztalékfizetés nem történt. A társaság át tudta vészelni a válság okozta kezdeti nehézségeket, hatékonysága eredményes, jövedelmezőségi helyzete folyamatosan javul, felvett hiteleit rendszeresen és időben törleszti. A pénzügyi eredmény javítását elősegíthetné, ha a vállalkozás a jövőben befektetett pénzügyi eszközökkel is rendelkezne, amik biztosítanák a hosszú távú pénzáramokat. Megállapítható, hogy a cég az új Polgári Törvénykönyv előírásainak is eleget tud tenni, törzstőkéjének emelésére az eredménytartalék adja majd a fedezetet.

Institution

Budapest Business School

Kar

Zalaegerszeg Faculty of Business Administration

Department

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

UNSPECIFIED

Szak

pénzügy és számvitel

Supervisors

Konzulens neve
Konzulens típusa
Assignment, Scientific qualification, Institution
Email
Simonné Romsics Erika
Belső
számvitel mesteroktató
UNSPECIFIED
Kocsis Barbara
Külső
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords: Elit Mirelit Kft. (Zalaegerszeg), eredmény, gazdaságosság - gazdasági hatékonyság, jövedelmezőség - jövedelmi helyzet, komplex gazdasági elemzés, mérlegelemzés - beszámoló elemzése, pénzügyi helyzet - likviditási helyzet, számvitel - könyvvitel, vagyoni helyzet, Zalaegerszeg (Zala)
SWORD Depositor: Archive User
Depositing User: Archive User
Date Deposited: 2018. Oct. 29. 14:54
Last Modified: 2018. Oct. 29. 14:54

Actions (login required)

View Item View Item